มั่ว, ไม่ธรรมดา

energy meter

ตัวอย่างการอ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อนี้ http://www.eastrongroup.com/products/59.html

ผ่าน modbus 485 https://www.arduinoall.com/product/1205/ttl-to-rs485-level-serial-uart-module

ติดตั้ง library นี้ก่อน https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter

ตัวอย่างนี้ อ่านข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลขึ้น thingspeak.com

/*
 * 
 * 
 * https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
 * 
 */


#include <SDM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ThingSpeak.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>


// SDM<9600> sdm;
SDM sdm(Serial, 9600, NOT_A_PIN, SERIAL_8N1, false);

// ThingSpeak information
char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
unsigned long channelID = 123456;
char *readAPIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char *writeAPIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxx";

BlynkTimer blynkTimer;

WiFiClient client;

float tmpVol = NAN;
float tmpAmp = NAN;
float tmpWat = NAN;
float tmpFre = NAN;
float tmpEne = NAN;
int readCount = 0;
float voltage = 0.0;
float amp = 0.0;
float watt = 0.0;
float freq = 0.0;
float energy = 0.0;


void setup() {
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);

 
 sdm.begin();
 
 WiFi.begin("XXX", "12345678");
 Serial.print("Connecting");
 Serial.println();

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
  /*
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ) {
   ondemandWiFi();
  }
  */
 }
 Serial.println();
 Serial.print("Connected, IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
 ThingSpeak.begin( client );
 blynkTimer.setInterval(60000L, sendThingSpeak);          // send data to thingspeak
 blynkTimer.setInterval(5000L, readMeterData);
}

void loop() {
 blynkTimer.run();
 
}

void readMeterData()
{
 tmpVol = sdm.readVal(SDM220T_VOLTAGE);
 delay(50);
 tmpAmp = sdm.readVal(SDM230_CURRENT);
 delay(50);
 tmpWat = sdm.readVal(SDM230_POWER);
 delay(50);
 tmpFre = sdm.readVal(SDM230_FREQUENCY);
 delay(50);
 tmpEne = sdm.readVal(SDM230_TOTAL_ACTIVE_ENERGY);

 if (!isnan(tmpVol)) {
  digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
  Serial.println();
  Serial.print("Voltage:  ");
  Serial.print(tmpVol);
  Serial.println("V");

  Serial.print("Current:  ");
  Serial.print(tmpAmp);
  Serial.println("A");

  Serial.print("Power:   ");
  Serial.print(tmpWat);
  Serial.println("W");

  Serial.print("Frequency: ");
  Serial.print(tmpFre);
  Serial.println("Hz");

  Serial.print("Total Energy: ");
  Serial.print(tmpEne);
  Serial.println("kWh");
  voltage += tmpVol;
  amp += tmpAmp;
  watt += tmpWat;
  freq = tmpFre;
  energy = tmpEne;
  readCount++;
 }
 delay(500);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
}


void sendThingSpeak()
{
 if(readCount != 0) {
  voltage = voltage / readCount;
  amp = amp / readCount;
  watt = watt / readCount;  
 }

  Serial.println();
  Serial.print("Voltage:  ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println("V");

  Serial.print("Current:  ");
  Serial.print(amp);
  Serial.println("A");

  Serial.print("Power:   ");
  Serial.print(watt);
  Serial.println("W");

  Serial.print("Frequency: ");
  Serial.print(freq);
  Serial.println("Hz");

  Serial.print("Total Energy: ");
  Serial.print(energy);
  Serial.println("kWh");
  
 

 
  ThingSpeak.setField( 1, voltage );
  ThingSpeak.setField( 2, amp );
  ThingSpeak.setField( 3, watt);
  ThingSpeak.setField( 4, freq );
  ThingSpeak.setField( 5, energy);
 
  int writeSuccess = ThingSpeak.writeFields( channelID, writeAPIKey );
  Serial.println(writeSuccess);
  Serial.println();

  voltage = 0;
  amp = 0;
  watt = 0;
  readCount = 0;
}
โฆษณา
มั่ว

ติดตั้ง ThingsBoard

ทำตามนี้ https://thingsboard.io/docs/user-guide/install/rpi/

อาจจะต้อง เฉไฉไปทางนี้ ถ้าอย่างใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล ซึ่งอาจต้องอ่านนี่เพิ่มด้วย https://medium.freecodecamp.org/how-to-get-started-with-postgresql-9d3bc1dd1b11

กรณี port ที่ใช้อยู่ชนกับ port ที่เปิดใช้งานอื่น ก็เปลี่ยนก่อน รายละเอียดหมายเลข port อยู่นี่ https://thingsboard.io/docs/user-guide/install/config/

 

 

มั่ว, ไม่ธรรมดา

การบริหารจัดการวิกฤตการณ์น้ำท่วมด้วยเครื่องมือจาก Google

ตอนที่สอง ต่อจากตอนแรก https://kaebmoo.wordpress.com/2011/10/18/google-crisis-response/

Google Crisis Response

มาว่ากันต่อ ชักจะติดลมนิด นิด แต่ไม่รู้จะเขียนได้แค่ไหน ลงไปในรายละเอียดสักนิดว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างไร แล้วเราต้องมีอะไรบ้าง เริ่มจาก

 1. อินเทอร์เน็ต แน่นอนไม่มีไม่ได้ ไม่มีแล้วจะใช้ Google ได้อย่างไร เอะ ก็น้ำมันท่วมระบบสื่อสารก็เสียหาย ไฟฟ้าไม่รู้จะมีหรือไม่ แล้วจะเอาอินเทอร์เน็ตจากไหนละวะ พักเรื่องนี้ไว้ก่อนมาดูข้อต่อไป
 2. คอมพิวเตอร์ จะเป็น PC เป็น Mac เป็นกระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์ ก็ Tablet นั่นแหละ หรือแม้แต่โทรศัพท์ ขอให้มันเปิด web ได้ก็พอ แต่ไอ้สองอย่างหลังนี่ อาจจะมีข้อจำกัด
 3. ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น และมีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตบ้าง ถ้าบอกว่า facebook คืออะไร twitter คืออะไร google maps ใช้อย่างไร แบบนี้สงสัยจะไม่รอด
 4. ความรู้ทางวิชาชีพ อะ อันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วละครับท่าน นอกเหนือจากนี้ก็ต้องมีความรู้ทางด้านระบบพิกัดภูมิศาสตร์  คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
 5. โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เครือข่ายโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้ โทรศัพท์ถ้าเป็นแบบ smart phone ได้ยิ่งดีโดยเฉพาะรุ่นที่มี GPS ถ้าไม่มีจะมีอุปกรณ์ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือ GPS ต่างหากก็ได้ ซึ่งระบบ GPS นี้จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถแจ้งระบุตำแหน่งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

การระบุตำแหน่งมีความสำคัญอย่างไร สำคัญตรงที่ว่าทำให้ผู้บริหารจัดการสามารถวางแผนในการแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการนำเสนอข่าวหรือการวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการนำแผนที่มาใช้ประกอบการอธิบาย รวมถึงการที่หน่วยกู้ภัยที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะสามารถทราบตำแหน่งของผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าไม่รู้ตำแหน่งก็คงไปหากันไม่เจอ

ปัจจุบันทราบว่าการระบุตำแหน่งสามารถทำได้ง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลของการไฟฟ้ามีการเก็บข้อมูลตำแหน่งของมิเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้นเพียงแค่ผู้ประสบภัยแจ้งบ้านเลขที่ หมู่บ้าน ตำบล ก็จะทำให้ทราบตำแหน่งที่อยู่ของผู้แจ้งได้ทันที คำถามมีอยู่ว่าแล้วเราจะเข้าถึงระบบแผนที่หรือ GIS ของการไฟฟ้าได้หรือไม่ คำตอบในภาวะวิกฤตก็ต้องบอกว่าทำได้ยากหรือไม่ได้เลย แล้วเราจะแบ่งปันตำแหน่งเหล่านี้ได้อย่างไร หรืออีกกรณี ถ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปถึงจุดประสบภัยแล้วทราบตำแหน่งพิกัดจากอุปกรณ์ GPS แล้วจะแบ่งปันพิกัดเหล่านี้ให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร คำตอบก็คือใช้ Google Maps ครับ เราสามารถที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นแบบสาธารณะ (public) ในการแก้ไขแผนที่เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือคือ การวางตำแหน่ง (placemark) ซึ่งมี icon สัญลักษณ์ให้เลือกตามความเหมาะสม การวาดเส้น (Lines) การวาดเส้นตามถนน และการวาดเส้นล้อมรอบพื้นที่ (Shapes) โดยสามารถกำหนดสีเพื่อระบุความหมายได้ สำหรับการวางตำแหน่งเมื่อเราทราบพิกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิกัดของผู้ประสบภัย (ละติจูด ลองติจูด) เราก็สามารถจะกำหนดจุดพิกัดดังกล่าวในแผนที่ได้ทันที

รูปแสดงตัวอย่างแผนที่ ที่สร้างจาก Google Maps

😉

07 09 2018 มาถึงวันนี้ ไม่รู้เรายังมีปัญหาแบบ 2554 อยู่อีกมั้ย

บานนั้น, มั่ว

อาหารการกิน

อาหารการกิน

ไม่กินเนื้อ(วัว)

เคยหลอกให้กินเนื้อค่าง … กินแล้วด้วย … พอรู้ พะอืดพะอม

Babe

Babe

DSC02540

แล้วรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามาขายให้เราซื้อไปกินกันอย่างไร

หรือเราจะเลี้ยงในทุ่งโล่ง ให้สัตว์มันร้องเพลงสบาย สบาย ไม่ต้องจับมาฆ่า แค่เขียนป้ายแปะว่าวันนี้ฉันต้องการหนึ่งตัว แล้วมันก็เดินต้อย ต้อย มากลั้นหายใจตายเอง ให้เราแล่เนื้อไปกิน ไปขาย

สัตว์เลี้ยงที่บ้าน

ยิงกระรอก ยิงนกในป่า

 

ร่างไว้นานมาก 😉 ตั้งแต่ Nov. 12, 2013  คิดไม่ออกแล้วว่าจะเขียนอะไรต่อ 2018 09 07

มั่ว

เปลี่ยนโทรศัพท์ Android มาเป็นเครื่องที่ใช้ iPhone จะย้ายเบอร์มาเครื่องใหม่ได้อย่างไร

ก่อนอื่นอ่านบทความนี้ก่อน https://kaebmoo.wordpress.com/2014/11/24/move-iphone-contacts-to-android/ เพราะบทความอันนี้จะเขียนสั้นสั้น หลักของวิธีการคือทำกลับกัน นั่นก็คือทำการเอาข้อมูล Contacts ออกมาจาก Google (export) แล้วก็นำมาเข้าใน Contacts ของ iCloud (import) โดยไปที่ Contacts อยู่เมนูด้านขวาบนของจอภาพ (อย่าลืม login เข้า gmail ก่อน)

contacts

จะขึ้นหน้านี้ เลื่อนลงไปข้างล่างที่ More แล้วเลือกไปที่ Export

export

เลือกการ export เป็นแบบ vCard

exportcontacts

จากนั้นก็ไป login เข้า iCloud แล้วเลือก Contacts จากนั้นหน้าจอด้านล่างซ้ายเลือกไปที่ import

importvCard

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ เบอร์โทร ฯลฯ ทั้งหมดทั้งปวงที่เคยอยู่ในโทรศัพท์ Samsung, Huawei, Mi, Vivo สารพัดเครื่อง Android ก็จะมาบังเกิดอยู่บนเครื่อง iPhone

ถ้าท่านมีสองเครื่องทั้ง Android และ iPhone ใช้งานพร้อมกัน อยากให้เบอร์โทรสองเครื่องมันเหมือนกัน เพิ่มบนเครื่อง Android แล้วอยากให้มันเพิ่มบน iPhone ให้เอง ว้าวววว ความอยากมากจังนะเธอ คุณต้องมี Application เช่น IFTTT แล้วติดตั้งลงไปในโทรศัพท์ เช่น บนเครื่อง iPhone แล้วก็หา Applet พวก Automatically add new iOS Contacts to your Google services หรือในทางกลับกันก็จาก Google ไป iOS Contacts อันนี้บอกวิธีแล้วแต่ไม่สอนไปค้นหาขั้นตอนเอาเอง วันนี้ขี้เกียจ 😀

แต่ถ้าคุณเห็นว่าบทความเหล่านี้พอมีประโยชน์ อยากจะช่วยค่าเบียร์ผม เชิญครับเชิญ จ่ายเงินตรงนี้ https://paypal.me/ogonan ส่งมาส่งมา ยินดีต้อนงับ เป็นอย่างยิ่ง

มั่ว

LoRa WAN

LoRa
คำว่า LoRa ย่อมาจาก Long Range เมื่อเพิ่มคำว่า Wide Area Network เข้าไปก็จะเป็น Long Range Wide Area Network หรือ LoRaWAN

LoRaWAN เป็นมาตรฐานการสื่อสารสารแบบไร้สายแบบหนึ่ง (มาตรฐานการสื่อสารไร้สายมีหลายแบบ เช่น WiFI, Bluetooth, FM Radio, GSM, 3G, LTE, NB-IoT …) โดยการสื่อสารแบบ LoRaWAN สามารถที่จะทำให้อุปกรณ์ในระบบของ Internet of Things สามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วยระยะทางไกลและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย (สามารถใช้แบตเตอรี่ได้)

 • คุณสมบัติพื้นฐานของ LoRaWAN
 • ใช้ได้ระยะทางไกล (> 5 km, > 10 km, > 80 km)
 • ประหยัดพลังงาน (แบตเตอรี่ อาจใช้ได้มากถึง 1 ปีหรือมากกว่า!!!)
 • ราคาไม่สูง (อุปกรณ์สื่อสาร หลักร้อยบาท)
 • อัตราการส่งข้อมูลต่ำ (< 50 kbps)
 • ใช้ย่านความถี่ ที่ไม่ต้องขออนุญาต
 • ส่งและรับข้อมูลได้ (Bidirectional)

จากคุณสมบัติจะเห็นได้ว่า LoRa มีข้อดีหลายข้อยกเว้นเรื่องอัตราการรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วต่ำ (ขนาดข้อมูลเล็ก) ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดในการออกแบบที่ต้องแลกกันกับเรื่องของ ระยะทาง, ความเร็ว, การใช้พลังงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักจะสวนทางกัน เช่น ถ้าต้องการความเร็วสูงมากก็จะได้ระยะทางการส่งที่ไม่ไกล หรือถ้าต้องการรับส่งในระยะทางไกลด้วยความเร็วสูงมากก็จะต้องใช้พลังงานมาก แต่เนื่องจากอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่นั้น มีการส่งข้อมูลที่น้อยในระยะเวลาสั้น ความต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลปริมาณมากนั้นจึงไม่จำเป็นซึ่งก็จะทำให้ได้ข้อดีของการใช้พลังงานน้อย และเนื่องจาก LoRa นั้นสามารถใช้ความถี่ในย่านที่ไม่ต้องขออนุญาตจึงทำให้เราสามารถที่จะวางอุปกรณ์สื่อสาร LoRaWAN Gateway ได้เองเพื่อสร้างเครือข่ายใช้งานของตัวเองขึ้นมาในราคาหลักพันหรือหมื่นบาทเท่านั้น สำหรับกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศสำหรับความถี่ย่าน 920-925 MHz ที่จะสามารถใช้กับ LoRa ในประเทศไทยนั้น ในกรณีกำลังส่งของอุปกรณ์น้อยกว่า 50 mW ไม่ต้องมีใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า และนำออก แต่ต้องมีใบอนุญาตให้ค้า กรณีกำลังส่งน้อยกว่า 500 mW ไม่ต้องมีใบอนุญาต มี ใช้ และนำออก แต่ต้องมีใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า และค้า ในกรณีที่ส่งด้วยกำลังสูงมากกว่า 500 mW (< 4W) ต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. ทุกกรณี

ด้วยคุณสมบัติของการส่งข้อมูลและการประหยัดพลังงาน ก็ทำให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรียกว่า Internet of Things, Internet of Everythings, หรือ M2M (Machine to Machine) ซึ่งมักจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีการรับส่งข้อมูลไม่มากในระยะเวลาสั้น

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ระบบวัด (Metering)

 • ส่งข้อมูลวันละ 1 ถึง 5 ครั้งต่อวัน เกี่ยวกับปริมาณการใช้ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า

ระบบจอดรถ

 • ส่งข้อมูลเมื่อมีรถเข้าจอดหรือออกจากที่จอด
 • ไม่ต้องมีการเดินสายสัญญาณ เหมือนระบบเดิม

ถังขยะ

 • ส่งข้อมูลเมื่อขยะเต็มถัง
 • ประหยัดเวลาในการเลือกเก็บเฉพาะถังที่เต็ม

ระบบไฟส่องสว่าง

 • ควบคุมไฟถนนตามสภาวะแวดล้อมและแจ้งสถานะ

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม

 • เสียง, อุณหภูมิ, ฝุ่นละอง, ความชื้น

ระบบบริหารสินทรัพย์

 • ตรวจสอบสถานะและตำแหน่ง

ระบบเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกาย

 • การตรวจจับการล้ม, การขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, ข้อมูลทางการแพทย์

ระบบตรวจสอบ

 • สินค้า, รถยนต์, สัตว์

 

lora_architecture.jpg

สถาปัตยกรรมของระบบ

สำหรับการส่งข้อมูล เมื่อดูจากแผนภาพ ยกตัวอย่างเช่น ตัวตรวจจับ (sensor) มีการส่งข้อมูลไปยัง Application จะเป็นการส่งจากทางซ้ายไปทางขวาของภาพ เมื่อตัวตรวจจับ (sensor) ได้รับข้อมูลก็จะทำการเข้ารหัสและส่งผ่าน LoRa radio เมื่อ Gateway ได้รับข้อมูล ก็จะส่งต่อไปยังเครือข่ายอื่นเช่น 3G หรือ Ethernet หรือ WiFi เพื่อส่งไปยัง Network Server จากนั้น Network Server ก็จะส่งต่อข้อมูล (routes the message) ไปยัง Application ปลายทางตามที่กำหนด

สำหรับการส่งข้อมูลกลับ เช่น การสั่งเปิดไฟส่องสว่างก็จะกลับทิศทางกันคือเริ่มจากขวาไปซ้าย แต่บางครั้งเนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์บางประเภทให้ใช้พลังงานน้อย อุปกรณ์เหล่านั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรอรับคำสั่งได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ (device classes) ที่จะเลือกหรือออกแบบขึ้นมาใช้งาน

Devices (End Nodes)
อุปกรณ์ LoRaWAN สามารถเป็นอะไรก็ได้ ที่รับหรือส่งข้อมูลได้ นิยามที่จำเพาะเจาะจงในเรื่องนี้อาจไม่มีแต่โดยทั่วไปเรามักยกตัวอย่างของ อุปกรณ์ตรวจวัด ตรวจจับ เช่น
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, ระบุตำแหน่ง (GPS), Electric Plug ที่สามารถสั่งเปิดปิดได้, อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า

kiwi-tec_LAS-201_04

ตัวอย่างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และอุณหภูมิ ความชื้นของ kiwi-tec

Device classes
A: สามารถรับข้อมูลได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์กำลังส่งข้อมูลเท่านั้น
B: เหมือนกับ A แต่ สามารถรอรับข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
C: สามารถรับส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา

สำหรับคำศัพท์ต่อไปนี้

 • Device addressing
 • LoRa radio

จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเทคนิค แต่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจที่ https://lora-alliance.org/about-lorawan ในเบื้องต้นสำหรับ LoRa radio นั้นจะมีการใช้ความถี่ดังนี้ ในยุโรป 868MHz และ 433 MHz อเมริกา 915 MHz ประเทศไทยใช้ 920-925 MHz

Gateway
Gateway หรือที่เรียกว่า MODEM หรือ access point เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทาง (devices) ผ่านทางคลื่นวิทยุ ในรัศมีที่คลื่นวิทยุนั้นครอบคลุม

Network Server

หลังจากที่อุปกรณ์ได้ส่งข้อมูลและถูกรับโดย LoRa gateway ข้อมูลนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยัง Network Server ซึ่งก็จะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • รวบรวมข้อมูลที่มาจากทุก LoRaWAN gateways ในเครือข่าย
 • ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยัง application ที่กำหนดไว้
 • ควบคุมอุปกรณ์ gateways
 • เลือก gateway ที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ในกรณีที่มีหลาย gateway ในพื้นที่ ที่อุปกรณ์นั้นปรากฏอยู่
 • พักข้อมูลไว้จนกว่าอุปกรณ์แบบ A หรือ B พร้อมที่จะรับข้อมูลแล้วจึงส่งให้
 • ขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เช่น กรณีที่ gateway หลายตัวรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์เดียวกัน

Application
คือการใช้งานของผู้ใช้ซึ่งจะเป็นส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาหรือการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Security
สำหรับเรื่องนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจ https://lora-alliance.org/about-lorawan

เปรียบเทียบระหว่าง LoRa และ NB-IoT
เป็นเทคโนโลยีไร้สาย ที่ใช้พลังงานต่ำทั้งคู่ โดย LoRa ถูกพัฒนาขึ้นมาก่อน ในขณะที่ Narrow Band IoT ถูกพัฒนามาจากกลุ่มผู้จัดทำมาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย NB-IoT ไม่จำเป็นต้องมี Gateway แบบ LoRa โดย NB-IoT สามารถใช้สถานีฐานของโทรศัพท์ได้เลยในความถี่เดียวกับความถี่โทรศัพท์

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Sigfox, LoRa, และ NB-IoT

sigfox_lora_nb-iot

Table from : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517302953

ตัวอย่างการใช้งาน NB-IoT และ LoRa ในประเทศ

 • AIS http://business.ais.co.th/iot/index.html มีกรณีศึกษาในความร่วมมือในการทดสอบการใช้งาน NB-IoT กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน
 • True http://trueiot.truecorp.co.th/ มีเนื้อหาสำหรับ ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานกับธุรกิจ แต่ยังเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ยังไม่ถึงกับ IoT หรือเทคโนโลยีที่ใช้ NB-IoT)
 • DTAC ยังไม่มีข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • CAT LoRa IoT https://loraiot.cattelecom.com มีข้อมูลว่าจะเปิดให้บริการ เบื้องต้น 18 จังหวัดและขายชุดทดสอบสำหรับนักพัฒนา

 

มั่ว

ESP8266 OTA

อ้างอิงจาก https://www.bakke.online/index.php/2017/06/02/self-updating-ota-firmware-for-esp8266/
และ http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.1.0-rc2/doc/ota_updates/ota_updates.html

การเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) นั้นส่วนใหญ่จะทำการเขียนบนเครื่องมือพัฒนาที่เรียกว่า IDE (Integrated development environment) เช่น Arduino IDE จากนั้นก็จะทำการ upload ตัวโปรแกรม (binary compiled) ไปยังบอร์ดผ่านทาง serial port (USB) หรือสายอนุกรมที่ต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ด เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรมและทำการ compile ใหม่ก็จะทำแบบเดียวกันนี้อีกครั้ง เมื่อนำไปใช้งานแล้วถ้าหากจะต้องมีการแก้ไขก็จะต้องนำอุปกรณ์ IoT นั้นมาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนโปรแกรม เพื่อทำการ upload โปรแกรมที่แก้ไขแล้วลงไปที่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้งผ่านสายอนุกรม จะเห็นได้ว่าในบางกรณีนั้นการทำแบบนี้เป็นไปได้ยากมาก เช่น ถ้าอุปกรณ์นั้นไม่ได้อยู่ในบ้านหรือในที่ทำงาน แต่อยู่ในสถานที่ห่างไกลออกไป เช่น อยู่กับลูกค้า อยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างประเทศ การทำ upload ผ่านทางสายอนุกรมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย การส่งอุปกรณ์กลับก็สร้างความยุ่งยากเช่นเดียวกัน จึงได้มีแนวคิดของการ upload โปรแกรมผ่านทางเครือข่ายเช่น WiFi หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อที่อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นั้นสามารถ download โปรแกรมอันใหม่ผ่านทางเครือข่ายไปปรับปรุงตัวเองได้ หรือสามารถให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถที่จะ download โปรแกรมตัวใหม่ทำการ upload ด้วยตัวเองผ่าน wifi เพื่อ upload เข้าไปที่บอร์ด ซึ่งเมื่อบอร์ด upload โปรแกรมใหม่เสร็จก็จะทำการ reboot ตัวเองใหม่เพื่อทำงานตามโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุง

การ upload firmware ผ่านทาง WiFi

บอร์ด (esp8266) ทำการจำลองตัวเองเป็น web server พร้อมกับต่อ WiFi ที่กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้ upload file (binary compiled) จากนั้นเราใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ WiFi เดียวกันกับที่บอร์ดเชื่อมต่อแล้วใช้ browser เปิดเข้าไปที่ url ตามที่เรากำหนดใน code เช่น http://ogoswitch-7228204.local/firmware เพื่อทำการ upload binary file ที่เรา compiled แล้วไปยังบอร์ด

ตัวอย่าง code ได้แก่


#include "DNSServer.h"
#include "WiFiManager.h" 

#include "ESP8266HTTPUpdateServer"
#include "ESP8266WebServer.h"
#include "ESP8266mDNS"

const char* host = "ogosense-webupdate";
const char* update_path = "/firmware";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "ogosense";
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;

setup()
{
  WiFiManager wifiManager;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  wifiManager.setTimeout(300);
  String APName = "OgoSense-"+String(ESP.getChipId());
  if(!wifiManager.autoConnect(APName.c_str()) ) {
    Serial.println("failed to connect and hit timeout");
    delay(3000);
    // reset and try again, or maybe put it to deep sleep
    ESP.reset();
    delay(5000);
   }

  // if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");

  // web update OTA
  String host_update_name;
  host_update_name = "ogoswitch-"+String(ESP.getChipId());
  MDNS.begin(host_update_name.c_str());
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host_update_name.c_str(), update_path, update_username, update_password);
}

loop()
{
  httpServer.handleClient();
}

การปรับปรุงโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับปรุง

การให้บอร์ด (IoT) ทำการตรวจสอบและทำการ update ผ่าน web server ที่เรากำหนดไว้ โดยเราจะนำไฟล์ที่ compiled แล้วไปเก็บไว้บน web server และสร้างไฟล์เพื่อระบุหมายเลขรุ่นใส่ไว้ โดยโปรแกรมบนบอร์ดจะทำการเปรียบเทียบเลขดังกล่าว ถ้าเลขในไฟล์บน web server มีค่ามากกว่าบนบอร์ด โปรแกรมบนบอร์ดก็จะทำการ download binary file อันใหม่ตามที่เราระบุชื่อ มาทำการ update บนบอร์ด เมื่อการปรับปรุงเสร็จตัวบอร์ดจะทำการ reboot เพื่อที่จะทำงานบนโปรแกรมอันใหม่ ดังนั้นโปรแกรมอันใหม่ที่เขียนปรับปรุงจะต้องมีการระบุหมายเลขในตัวแปร FW_VERSION ให้ตรงกับตัวเลขในไฟล์ที่ระบุหมายเลขรุ่นล่าสุด เมื่อเราต้องการปรับปรุงโปรแกรมก็เพิ่มค่าตัวเลขดังกล่าวขึ้นไปเช่น ถ้าของเดิมเป็น 1 ก็เปลี่ยนเป็น 2 โดยจะต้องเปลี่ยนทั้งในตัวโปรแกรม (source code) และค่าในไฟล์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่าง


#include "DNSServer.h"
#include "ESP8266WebServer.h"
#include "WiFiManager.h"  

#include "Timer.h"

#include "WiFiClient.h"
#include "ESP8266mDNS.h"
#include "ESP8266HTTPUpdateServer.h"
#include "ESP8266HTTPClient.h"
#include "ESP8266httpUpdate.h"

const char* host = "ogosense-webupdate";
const char* update_path = "/firmware";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "ogosense";
const int FW_VERSION = 1;
const char* firmwareUrlBase = "http://www.ogonan.com/ogoupdate/";
String firmware_name = "ogoswitch_temperature_humidity_nodisplay.ino.ino.d1_mini";
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
Timer checkFirmware;

void setup()
{
  WiFiManager wifiManager;

  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  wifiManager.setTimeout(300);
  String APName = "OgoSense-"+String(ESP.getChipId());
  if(!wifiManager.autoConnect(APName.c_str()) ) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);
  }

 //if you get here you have connected to the WiFi
 Serial.println("connected...yeey :)");

 // web update OTA
 String host_update_name;
 host_update_name = "ogoswitch-"+String(ESP.getChipId());
 MDNS.begin(host_update_name.c_str());
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 80);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host_update_name.c_str(), update_path, update_username, update_password);

 checkFirmware.every(86400000L, upintheair);
 upintheair();
}

void loop()
{
 checkFirmware.update();
}

void upintheair()
{
 String fwURL = String( firmwareUrlBase );
 fwURL.concat( firmware_name );
 String fwVersionURL = fwURL;
 fwVersionURL.concat( ".version" );

 Serial.println( "Checking for firmware updates." );
 // Serial.print( "MAC address: " );
 // Serial.println( mac );
 Serial.print( "Firmware version URL: " );
 Serial.println( fwVersionURL );

 HTTPClient httpClient;
 httpClient.begin( fwVersionURL );
 int httpCode = httpClient.GET();
 if( httpCode == 200 ) {
  String newFWVersion = httpClient.getString();

  Serial.print( "Current firmware version: " );
  Serial.println( FW_VERSION );
  Serial.print( "Available firmware version: " );
  Serial.println( newFWVersion );

  int newVersion = newFWVersion.toInt();

  if( newVersion > FW_VERSION ) {
   Serial.println( "Preparing to update" );

   String fwImageURL = fwURL;
   fwImageURL.concat( ".bin" );
   t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update( fwImageURL );

   switch(ret) {
    case HTTP_UPDATE_FAILED:
     Serial.printf("HTTP_UPDATE_FAILD Error (%d): %s", ESPhttpUpdate.getLastError(), ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str());
     break;

    case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
     Serial.println("HTTP_UPDATE_NO_UPDATES");
     break;
   }
  }
  else {
   Serial.println( "Already on latest version" );
  }
 }
 else {
  Serial.print( "Firmware version check failed, got HTTP response code " );
  Serial.println( httpCode );
 }
 httpClient.end();
}

ในตัวอย่างจะมีการตรวจสอบ firmware ใหม่เมื่อเริ่มทำงาน และจะมีการตรวจสอบทุก 24 ชั่วโมง โดยใช้ Timer เรียกใช้ function upintheair()

  checkFirmware.every(86400000L, upintheair);

ogoswitch_temperature_humidity_nodisplay.ino.d1_mini.version

1

การนำโปรแกรมที่ compile แล้วไปไว้บน web server เราสามารถทำได้โดยการ compile โปรแกรมในเมนู Sketch เลือก Export Compiled Binary หรือกด Compile the sketch ด้วยปุ่ม Ctrl+R (windows) หรือ command+r (mac) และ export binary ด้วยปุ่ม Ctrl+Alt+S (windows) หรือ command+option+s (mac) จากนั้นนำ binary file upload ขึ้นไปยัง web server ในตำแหน่งที่กำหนด ตามตัวแปร firmwareUrlBase โดยอย่าลืมสร้างไฟล์เก็บเลขรุ่นแล้ว upload ขึ้นไปด้วยเช่น ogoswitch_temperature_humidity_nodisplay.ino.d1_mini.version โดยในไฟล์ให้ระบุหมายเลขรุ่นตามที่กำหนด เมื่อมีการปรับปรุงก็ให้เพิ่มเลขนี้ขึ้นไปให้มากกว่าเดิม

มีวิธีง่ายง่ายอีกหนึ่งวิธีคือ

  ESPhttpUpdate.update("192.168.0.2", 80, "/arduino.bin");

คำสั่งเดียว โดย 192.168.0.2 ก็เป็น ip address ของ web server, 80 คือหมายเลข port, /arduino.bin ก็เป็น directory และชื่อไฟล์ของโปรแกรมที่ต้องการ update เวลาที่ต้องการ update ก็ทำเป็น function แล้วเรียกใช้งาน อาจจะทำผ่านการกดปุ่มแล้วเรียก function ดังกล่าวก็ได้ สำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนและละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถดูได้จาก link ที่ให้ไว้ข้างบนสุด

ด้วยวิธีการแบบนี้ต่อให้อุปกรณ์ IoT เราไปอยู่ถึงญี่ปุ่น เราก็ยังสามารถปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มความสามารถใหม่ หรือ upload โปรแกรมใหม่ ที่แก้ไข bug แล้วซึ่งอาจเกิดในโปรแกรมรุ่นแรกที่มี bug เพียบบบบบบ 😉 ไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเหาะเอาคอมพิวเตอร์ไปจิ้มที่เครื่อง หรือในกรณีที่คนใช้งานทั่วไปที่ไม่สามารถทำเองได้ วิธีการเหล่านี้ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างดี

หมายเหตุ กรุณาเพิ่มเติม code เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วย เพราะตัวอย่างนี้ไม่รวมเรื่องการตรวจสอบยืนยันเรื่องความปลอดภัย ถ้าไม่ทำท่านอาจถูก hacker ทำการ hack DNS หรือ redirect http request ไปยัง host ของ hacker แล้ว upload โปรแกรมของ hacker แทน เจอแบบนั้นตัวใครตัวมันนะครับท่าน 😛