มั่ว, ไม่ธรรมดา

energy meter

ตัวอย่างการอ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อนี้ http://www.eastrongroup.com/products/59.html

ผ่าน modbus 485 https://www.arduinoall.com/product/1205/ttl-to-rs485-level-serial-uart-module

ติดตั้ง library นี้ก่อน https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter

ตัวอย่างนี้ อ่านข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลขึ้น thingspeak.com

/*
 * 
 * 
 * https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
 * 
 */


#include <SDM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ThingSpeak.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>


// SDM<9600> sdm;
SDM sdm(Serial, 9600, NOT_A_PIN, SERIAL_8N1, false);

// ThingSpeak information
char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
unsigned long channelID = 123456;
char *readAPIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char *writeAPIKey = "xxxxxxxxxxxxxxxx";

BlynkTimer blynkTimer;

WiFiClient client;

float tmpVol = NAN;
float tmpAmp = NAN;
float tmpWat = NAN;
float tmpFre = NAN;
float tmpEne = NAN;
int readCount = 0;
float voltage = 0.0;
float amp = 0.0;
float watt = 0.0;
float freq = 0.0;
float energy = 0.0;


void setup() {
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);

 
 sdm.begin();
 
 WiFi.begin("XXX", "12345678");
 Serial.print("Connecting");
 Serial.println();

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
  /*
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ) {
   ondemandWiFi();
  }
  */
 }
 Serial.println();
 Serial.print("Connected, IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
 ThingSpeak.begin( client );
 blynkTimer.setInterval(60000L, sendThingSpeak);          // send data to thingspeak
 blynkTimer.setInterval(5000L, readMeterData);
}

void loop() {
 blynkTimer.run();
 
}

void readMeterData()
{
 tmpVol = sdm.readVal(SDM220T_VOLTAGE);
 delay(50);
 tmpAmp = sdm.readVal(SDM230_CURRENT);
 delay(50);
 tmpWat = sdm.readVal(SDM230_POWER);
 delay(50);
 tmpFre = sdm.readVal(SDM230_FREQUENCY);
 delay(50);
 tmpEne = sdm.readVal(SDM230_TOTAL_ACTIVE_ENERGY);

 if (!isnan(tmpVol)) {
  digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
  Serial.println();
  Serial.print("Voltage:  ");
  Serial.print(tmpVol);
  Serial.println("V");

  Serial.print("Current:  ");
  Serial.print(tmpAmp);
  Serial.println("A");

  Serial.print("Power:   ");
  Serial.print(tmpWat);
  Serial.println("W");

  Serial.print("Frequency: ");
  Serial.print(tmpFre);
  Serial.println("Hz");

  Serial.print("Total Energy: ");
  Serial.print(tmpEne);
  Serial.println("kWh");
  voltage += tmpVol;
  amp += tmpAmp;
  watt += tmpWat;
  freq = tmpFre;
  energy = tmpEne;
  readCount++;
 }
 delay(500);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
}


void sendThingSpeak()
{
 if(readCount != 0) {
  voltage = voltage / readCount;
  amp = amp / readCount;
  watt = watt / readCount;  
 }

  Serial.println();
  Serial.print("Voltage:  ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println("V");

  Serial.print("Current:  ");
  Serial.print(amp);
  Serial.println("A");

  Serial.print("Power:   ");
  Serial.print(watt);
  Serial.println("W");

  Serial.print("Frequency: ");
  Serial.print(freq);
  Serial.println("Hz");

  Serial.print("Total Energy: ");
  Serial.print(energy);
  Serial.println("kWh");
  
 

 
  ThingSpeak.setField( 1, voltage );
  ThingSpeak.setField( 2, amp );
  ThingSpeak.setField( 3, watt);
  ThingSpeak.setField( 4, freq );
  ThingSpeak.setField( 5, energy);
 
  int writeSuccess = ThingSpeak.writeFields( channelID, writeAPIKey );
  Serial.println(writeSuccess);
  Serial.println();

  voltage = 0;
  amp = 0;
  watt = 0;
  readCount = 0;
}