ใช้งาน bluetooth บน Raspberry Pi

ติดตั้งแบบ download source code และ compile เอง (ใช้เวลานานมากพอสมควรตอน compile)

อ่านที่ https://learn.adafruit.com/install-bluez-on-the-raspberry-pi/installation

download BlueZ Package http://www.bluez.org/download/

cd ~

wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.45.tar.xz

tar xvf bluez-5.45.tar.xz

cd bluez-5.45

ติดตั้ง Lib ที่เกี่ยวข้อง


sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev

ทำการ compile


./configure

make

sudo make install

systemctl status bluetooth

sudo systemctl start bluetooth

sudo systemctl stop bluetooth

sudo systemctl enable bluetooth

sudo systemctl disable bluetooth

Enable Bluetooth Low Energy Features


sudo nano /lib/systemd/system/bluetooth.service

Enable the experimental features by adding –experimental to the ExecStart line.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart bluetooth

อันนี้อีกวิธี แบบไม่ต้อง compile เอง

https://github.com/EnableTech/raspberry-bluetooth-demo
sudo apt-get install pi-bluetooth
sudo apt-get install bluetooth bluez

sudo apt-get install python-bluez

sudo hciconfig hci0 piscan

sudo hciconfig hci0 name 'Device Name' [change your device name to something else you fancy]

sudo python /usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/inquiry.py

Running the Bluetooth Server run the rfcomm-server example:

ก่อนใช้คำสั่งนี้ เพื่อ run rfcomm-server
อ่าน https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=133263

run คำสั่ง sudo sdptool add SP แล้วเพิ่ม -C เข้าไปในไฟล์ /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service หลัง ‘bluetoothd’. จากนั้น Reboot. ไม่งั้นมันจะขึ้น error ประมาณนี้

Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/rfcomm-server.py", line 20, in <module>
profiles = [ SERIAL_PORT_PROFILE ],
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/bluetooth/bluez.py", line 176, in advertise_service
raise BluetoothError (str (e))
bluetooth.btcommon.BluetoothError: (2, 'No such file or directory')

sudo python /usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/rfcomm-server.py

ลอง download โปรแกรม https://play.google.com/store/apps/details?id=es.pymasde.blueterm&hl=en

มาลองส่งข้อมูลจากโทรศัพท์ android ไปยัง raspberry pi ผ่าน bluetooth

เปิดโปรแกรมกด เรียกเมนู เพื่อค้นหาอุปกรณ์ตามที่เราตั้งชื่อ แล้วทำการเชื่อมต่อ ต่อได้ก็ลองพิมพ์ข้อความดูผลที่เกิดขึ้น

Advertisements

อ่านค่า / ส่งค่า netpie ด้วย C, cURL, json-c

การส่งค่า การอ่าน(รับ)ค่า topic หรือตัวแปร ไปยัง netpie ด้วย C โดยใช้ library cURL (ผ่าน REST API) และ json-c (อ่านค่าที่รับจาก netpie ซึ่งเป็น json array)

โครงสร้างของ rest api ปกติที่เราเรียกด้วย curl ก็จะเป็นประมาณนี้

curl -X PUT https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?retain&auth=แทนค่าด้วย app key:แทนค่าด้วย app secret -d “ON”

https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?retain&auth=xxxxxxxx:yyyyyy

uri : https://api.netpie.io/topic/

/ThingsControl คือ Application ที่สร้างไว้ใน netpie

/seal/status คือ topic หรือตัวแปร

retain คือการให้คงค่าไว้

auth คือ parameter ที่กำหนดการพิสูจน์ตัวตน (ระบุด้วย app key, app secret)

-d “ON” คือ ค่าที่เราจะส่งไปยังตัวแปร

 

ตัวอย่างที่เขียนด้วย C โดยการใช้ cURL ศึกษาได้จาก https://curl.haxx.se/libcurl/c/example.html และ https://stackoverflow.com/questions/7569826/send-string-in-put-request-with-libcurl stackoverflow ช่วยได้เยอะถ้าหาเจอ ha ha ha 😀

การติดตั้ง cURL บน Raspberry pi

sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bitcontrol.ch/en/2016/02/04/iot-remote-power-switch-part-10/

ตัวอย่าง

/***************************************************************************
 * _ _ ____ _
 * Project ___| | | | _ \| |
 * / __| | | | |_) | |
 * | (__| |_| | _ <| |___
 * \___|\___/|_| \_\_____|
 *
 * Copyright (C) 1998 - 2015, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.
 *
 * This software is licensed as described in the file COPYING, which
 * you should have received as part of this distribution. The terms
 * are also available at https://curl.haxx.se/docs/copyright.html.
 *
 * You may opt to use, copy, modify, merge, publish, distribute and/or sell
 * copies of the Software, and permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, under the terms of the COPYING file.
 *
 * This software is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
 * KIND, either express or implied.
 *
 ***************************************************************************/
/* <DESC>
 * simple HTTP PUT using the easy interface
 * </DESC>
 */

/*
 Things Control. Control anything you want.
 Copyright (C) 2017 Pornthep Nivatyakul

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

ThingsControl Copyright (C) 2017 Pornthep Nivatyakul, kaebmoo@gmail.com, seal@ogonan.com
 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
 This is free software, and you are welcome to redistribute it
 under certain conditions.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <curl/curl.h>
#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>
#ifdef WIN32
#include <io.h>
#else
#include <unistd.h>
#endif
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#if LIBCURL_VERSION_NUM < 0x070c03
#error "upgrade your libcurl to no less than 7.12.3"
#endif
int main(void)
{
 CURL *curl;
 CURLcode res;
 typedef struct {
 char *key;
 char *secret;
 char *param;
 char *uri;
 } app_key;

app_key AppKey;

char *key = "app key";
 char *secret = "app secret";
 char *param = "auth=";
 char *netpie = "https://api.netpie.io/topic";
 char *app_id = "/ThingsControl";
 char *id = "/seal";
 char *topic = "/status?retain&";
 /* https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?retain&auth=xxxxx:yyyy*/

int alloc = 0;

AppKey.key = malloc(strlen(key)+1);
 AppKey.secret = malloc(strlen(secret)+1);
 alloc += strlen(param) + strlen(key) + strlen(":") + strlen(secret);
 alloc++;
 AppKey.param = malloc(alloc);
 AppKey.uri = malloc(strlen(netpie)+strlen(app_id)+strlen(id)+strlen(topic)+strlen(param)+strlen(key)+strlen(":")+strlen(secret)+1);

strcpy(AppKey.key, key);
 strcpy(AppKey.secret, secret);
 strcpy(AppKey.param, param);

/* In windows, this will init the winsock stuff */
 curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);

/* get a curl handle */
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
 /* First set the URL that is about to receive our PUT. This URL can
 just as well be a https:// URL if that is what should receive the
 data. */


 /* printf("Parameter %s\n", AppKey.param); */
 AppKey.param = strcat(strcat(strcat(AppKey.param, AppKey.key),":"), AppKey.secret);
 AppKey.uri = strcat(strcat(strcat(strcat(strcat(AppKey.uri,netpie), app_id), id), topic), AppKey.param);
 printf("Parameter %s, \nuri %s\n", AppKey.param, AppKey.uri);

curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, AppKey.uri);

/* Now specify the PUT data */

 curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
 curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "ON");

/* Perform the request, res will get the return code */
 res = curl_easy_perform(curl);
 printf("return code %d\n", res);
 /* Check for errors */
 if(res != CURLE_OK)
 fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
 curl_easy_strerror(res));

/* always cleanup */
 curl_easy_cleanup(curl);
 }
 curl_global_cleanup();
 free(AppKey.param);
 free(AppKey.key);
 free(AppKey.secret);
 free(AppKey.uri);

return 0;
}

 

ตัวหลักหลักก็อยู่ที่

CURL *curl;

curl = curl_easy_init();

curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, AppKey.uri); กำหนด URL

curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, “PUT”); บอกให้ PUT

curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, “ON”); ค่าที่จะส่งขึ้นไป

res = curl_easy_perform(curl);

ที่นี้มาถึงตอนอ่านค่า

เวลาที่เรียก GET rest api netpie จะส่งค่าคืนมาเป็น json array หน้าตาประมาณนี้

เรียกผ่าน browser

https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?auth=xxxx:yyyy

[{“topic”:”/ThingsControl/seal/status”,”payload”:”ON”,”lastUpdated”:1497340128,”retain”:true}]

โดย key “topic” ก็เป็นชื่อ topic ตามที่เราสนใจเรียกอ่าน

“payload” ก็เป็นค่าของ topic หรือค่าของตัวแปร

“lastUpdated” เป็นค่าเวลา (epoch time) ที่ตัวแปรถูกกำหนดค่า เช่น 1497340128 อยากรู้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ ลองเอาไปแปลงค่าดู https://www.epochconverter.com/ ก็จะได้เท่ากับ

GMT: Tuesday, June 13, 2017 7:48:48 AM
Your time zone: Tuesday, June 13, 2017 2:48:48 PM GMT+07:00

“retain” เป็น Boolean บอกว่าตัวแปรมีการคงค่าไว้หรือไม่

ตัวอย่างการเขียนอ่านค่าด้วย C จะมีสองส่วนคือ ส่วนของ rest api ที่เรียกผ่าน cURL ซึ่งก็เรียกผ่าน url ตามปกติ https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?auth=xxxx:yyyy แต่จะมีการเรียก callback function เพื่อให้มีการเก็บค่าที่ได้มาจาก server มาเก็บไว้ในตัวแปร chuck.memory ด้วย ซึ่งก็จะได้เป็น string แบบ json array มา

จากนั้นก็เอามา Parse ด้วย library json-c (http://json.org/ ทำไม ใช้ตัวนี้? ค้นหาด้วย google แล้วมันโผล่ขึ้นมา ก็เลยลองลองเล่นดู ถ้าดูใน json.org จะเห็นว่ามี library เยอะมาก ชอบตัวไหน ใช้ตัวไหนก็ตามลำบากครับท่าน ผม งมงม ตัวนี้แล้วใช้งานลองผิดไปหลายตลบแล้วมันได้ก็เลยใช้ใช้ไป)

ตัวอย่างที่ใช้งม

การติดตั้ง json-c https://github.com/json-c/json-c

ตัวช่วยถ้า compile แล้ว error https://stackoverflow.com/questions/480764/linux-error-while-loading-shared-libraries-cannot-open-shared-object-file-no-s

การแปลงเวลาจาก epoch time มาให้อ่านกันรู้เรื่อง ดูตัวอย่างจากนี่ https://www.epochconverter.com/programming/c

การใช้ json-c ก่อนจะนำค่าที่ได้จากการ parse json เขาก็แนะนำว่าควรจะทดสอบ type ก่อน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของการกำหนดค่าตัวแปร เช่น ดูว่าข้อมูลเป็น string, int, Boolean ฯลฯ คงจะเนื่องจากภาษา C การกำหนดค่าตัวแปร เข้มงวดกว่าภาษาอื่น ถ้าผิดประเภทก็จะ error ได้ แต่ถ้าเรารู้โครงสร้างของข้อมูลที่ได้รับมาอยู่แล้วเราก็สามารถระบุ function ที่จะใช้เรียกอ่านค่าได้เลยไม่ว่าจะ get_string() get_int() อะไรทำนองนั้น

คำสั่ง compile ก็ประมาณนี้ cc getnetpie.c -lcurl -ljson-c -o getnetpie

/***************************************************************************
 * _ _ ____ _
 * Project ___| | | | _ \| |
 * / __| | | | |_) | |
 * | (__| |_| | _ <| |___
 * \___|\___/|_| \_\_____|
 *
 * Copyright (C) 1998 - 2015, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.
 *
 * This software is licensed as described in the file COPYING, which
 * you should have received as part of this distribution. The terms
 * are also available at https://curl.haxx.se/docs/copyright.html.
 *
 * You may opt to use, copy, modify, merge, publish, distribute and/or sell
 * copies of the Software, and permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, under the terms of the COPYING file.
 *
 * This software is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
 * KIND, either express or implied.
 *
 ***************************************************************************/
/* <DESC>
 * Shows how the write callback function can be used to download data into a
 * chunk of memory instead of storing it in a file.
 * </DESC>
 */
 
 /*
 Things Control. Control anything you want.
 Copyright (C) 2017 Pornthep Nivatyakul

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

ThingsControl Copyright (C) 2017 Pornthep Nivatyakul, kaebmoo@gmail.com, seal@ogonan.com
 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
 This is free software, and you are welcome to redistribute it
 under certain conditions.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

#include <curl/curl.h>
#include <json-c/json.h>

struct MemoryStruct {
 char *memory;
 size_t size;
};
void json_parse(json_object * jobj) {
 enum json_type type;
 json_object_object_foreach(jobj, key, val) {
 type = json_object_get_type(val);
 switch (type) {
 case json_type_string: 
 printf("type: json_type_string, ");
 printf("value: %s\n", json_object_get_string(val));
 break;
 case json_type_int: 
 printf("type: json_type_int, ");
 printf("value: %d\n", json_object_get_int(val));
 break;
 }
 }
 
/*
 enum json_type type;
 json_object_object_foreach(jobj, key, val) {
 type = json_object_get_type(val);
 switch (type) {
 case json_type_int: printf("type: json_type_int, ");
 printf("value: %dn", json_object_get_int(val));
 break;
 }
 }
*/
}
static size_t WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
{
 size_t realsize = size * nmemb;
 struct MemoryStruct *mem = (struct MemoryStruct *)userp;

mem->memory = realloc(mem->memory, mem->size + realsize + 1);
 if(mem->memory == NULL) {
 /* out of memory! */
 printf("not enough memory (realloc returned NULL)\n");
 return 0;
 }

memcpy(&(mem->memory[mem->size]), contents, realsize);
 mem->size += realsize;
 mem->memory[mem->size] = 0;

return realsize;
}

int main(void)
{
 CURL *curl_handle;
 CURLcode res;

struct MemoryStruct chunk;
 int array_len, i;
chunk.memory = malloc(1); /* will be grown as needed by the realloc above */
 chunk.size = 0; /* no data at this point */

curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);

/* init the curl session */
 curl_handle = curl_easy_init();

/* specify URL to get */
 curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_URL, "https://api.netpie.io/topic/ThingsControl/seal/status?auth=xxx:yyy");

/* send all data to this function */
 curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);

/* we pass our 'chunk' struct to the callback function */
 curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&chunk);

/* some servers don't like requests that are made without a user-agent
 field, so we provide one */
 curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, "libcurl-agent/1.0");

/* get it! */
 res = curl_easy_perform(curl_handle);

/* check for errors */
 if(res != CURLE_OK) {
 fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
 curl_easy_strerror(res));
 }
 else {
 /*
 * Now, our chunk.memory points to a memory block that is chunk.size
 * bytes big and contains the remote file.
 *
 * Do something nice with it!
 */
 printf("%s\n", chunk.memory);
 printf("%lu bytes retrieved\n", (long)chunk.size);

json_object *jobj;
 json_object *array;
 int stringlen = 0;
 enum json_tokener_error jerr;
 enum json_type jtype;
 struct json_tokener *tok;
 tok = json_tokener_new();
 char *type_str;
 
 time_t now;
 struct tm ts;
 char lastUpdated[80];

do {
 stringlen = strlen(chunk.memory);
 jobj = json_tokener_parse_ex(tok, chunk.memory, stringlen);
 } while ((jerr = json_tokener_get_error(tok)) == json_tokener_continue);

if (jerr != json_tokener_success)
 {
 fprintf(stderr, "Error: %s\n", json_tokener_error_desc(jerr));
 // Handle errors, as appropriate for your application.
 }
 if (tok->char_offset < stringlen) // XXX shouldn't access internal fields
 {
 fprintf(stderr, "Error: tok->char_offset < stringlen");
 // Handle extra characters after parsed object as desired.
 // e.g. issue an error, parse another object from that point, etc...
 }
 jtype = json_object_get_type(jobj);
 switch(jtype) {
 case json_type_null:
 type_str = "NULL";
 break;
 case json_type_boolean:
 type_str = "BOOLEAN";
 break;
 case json_type_double:
 type_str = "DOUBLE";
 break;
 case json_type_int:
 type_str = "INT";
 break;
 case json_type_string:
 type_str = "STRING";
 printf("%s\n", json_object_get_string(jobj));
 break;
 case json_type_object:
 type_str = "OBJECT";
 break;
 case json_type_array:
 type_str = "ARRAY";
 break;
 }
 printf("Type %s\n", type_str);
printf("new_obj.to_string()=%s\n", json_object_to_json_string(jobj));

printf("array length %d\n", json_object_array_length(jobj));
 for (i=0; i < json_object_array_length(jobj); i++) {
 printf("%s\n", json_object_to_json_string(json_object_array_get_idx(jobj, i))); 
 }

array = json_object_object_get(json_object_array_get_idx(jobj,0), "topic");
 printf("payload : %s\n", json_object_to_json_string(array));
 
 array = json_object_object_get(json_object_array_get_idx(jobj,0), "payload");
 printf("payload : %s\n", json_object_to_json_string(array));
 
 array = json_object_object_get(json_object_array_get_idx(jobj,0), "lastUpdated");
 now = json_object_get_int(array);
 ts = *localtime((const time_t *) &now);
 strftime(lastUpdated, sizeof(lastUpdated), "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z", &ts);
 printf("payload : %d, %s\n", json_object_get_int(array), lastUpdated);

array = json_object_object_get(json_object_array_get_idx(jobj,0), "retain");
 printf("payload : %d\n", json_object_get_boolean(array));


 /*
 jobj = json_object_object_get(jobj, "payload");
 printf("topic : %s\n", json_object_to_json_string(jobj));
 */

}

/* cleanup curl stuff */
 curl_easy_cleanup(curl_handle);

free(chunk.memory);

/* we're done with libcurl, so clean it up */
 curl_global_cleanup();

return 0;
}

run program ก็จะได้ประมาณนี้

pi@register:~/thingscontrol $ ./getnetpie 
[{"topic":"/ThingsControl/seal/status","payload":"ON","lastUpdated":1497340128,"retain":true}]
94 bytes retrieved
Type ARRAY
new_obj.to_string()=[ { "topic": "\/ThingsControl\/seal\/status", "payload": "ON", "lastUpdated": 1497340128, "retain": true } ]
array length 1
{ "topic": "\/ThingsControl\/seal\/status", "payload": "ON", "lastUpdated": 1497340128, "retain": true }
payload : "\/ThingsControl\/seal\/status"
payload : "ON"
payload : 1497340128, Tue 2017-06-13 14:48:48 +07
payload : 1
pi@register:~/thingscontrol $

ความที่ netpie ส่งมาเป็น array กว่าจะงมหาวิธีแงะได้ ลองอยู่หลายรอบ เพราะตัวอย่างที่ค้นเจอ มันมักจะ Parse json แบบ { “topic”:”value”, “status”,”ON” } อะไรงี้ แถม array ไม่มีชื่อ object แบบในตัวอย่างอีก โห กูเหนื่อย 😉 เริ่มมา ปิ๊ง ปิ๊ง หลังจากเจออันนี้ https://stackoverflow.com/questions/10164741/get-jsonarray-without-array-name  และนี่ http://www.jsontest.com/#validate ก็เลยรอดมาได้

เริ่มจากไม่รู้เรื่องเลยก็ใช้เวลาประมาณ 2 วัน 🙂 วันแรกก็ งมการใช้ cURL วันที่สองก็งม parse json หวังว่าท่านจะต่อยอดไปได้เร็วขึ้น

ทำไม ไม่ใช้ python, JavaScript?

อันนั้นมันมีตัวอย่างเยอะละ ที่สำคัญคือ กูเขียนไม่เป็น ha ha ผมมันคนโบราณ ใช้ C แบบถึกถึก นี่แหละ

ปล. code ตัวอย่าง จะมีที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควร ซึ่งผมใช้ในการ debug ตัว program และเป็นตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ

 

 

อ่านค่า (topic) จาก netpie ด้วย PHP rest api

จาก

อันดับแรกไป download httpful มาจากนี่ http://phphttpclient.com/downloads/httpful.phar

ถ้ายังไม่มี lib curl สำหรับ php ต้องติดตั้งก่อน (ดูตัวอย่าง https://stackoverflow.com/questions/6382539/call-to-undefined-function-curl-init)

sudo apt-get install php5-curl

ลองส่งข้อมูลขึ้นไปบน netpie (ถ้ายังไม่มี curl ก็ติดตั้งก่อน)

curl -X PUT "https://api.netpie.io/topic/APPID/TOPIC/debug?retain&auth=KEY:SECRET" -d ":-)"

โดยแทนค่า APPID ด้วยชื่อ APP ของเราที่สร้างใน netpie
แทนค่า TOPIC ด้วยชื่อที่ต้องการ เช่น Room
แทนค่า KEY ด้วยค่า key ที่อยู่ใน APP ที่สร้างขึ้นใน netpie
แทนค่า SECRET ด้วยค่า secret ที่อยู่ใน APP ที่สร้างขึ้นใน netpie

ถ้ายังไม่มีก็ไปสมัครใช้งานก่อนที่ netpie.io

debug ก็เป็น topic หรือตัวแปรตัวหนึ่ง ในที่นี้เรากำหนดค่าให้มัน เท่ากับ “:-)” ด้วยคำสัั่ง -d “:-)”

retain คือการให้ netpie รับข้อมูลไปแล้วคงค่าไว้

auth= คือ parameter ที่จะต้องส่งไปให้ netpie ตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วยค่า key และ secret

<!--?php 

    include "httpful.phar";
    // กำหนด uri
    $uri = "https://api.netpie.io/topic/APPID/TOPIC/debug?auth=KEY:SECRET";
    
    // สั่งให้เรียก uri โดยใช้คำสั่ง GET เพื่อขออ่านค่าจาก netpie
    $response = \Httpful\Request::get($uri)->send();
    
    // แปลงค่าที่ได้จาก netpie จาก json มาเป็น array
    $result = json_decode($response->body, true);

    // ลองพิมพ์ค่าที่ได้ออกมาดู 
    // netpie จะเก็บค่าของตัวแปรไว้ใน json ที่ชื่อ payload
    echo "debug = " . $result[0]['payload'] . "\n";
    $debug = $result[0]['payload'];
    
    echo $response . "\n" ;
    sleep(1);
?-->

ถ้าต้องการอ่านค่าอื่น ก็ทำซ้ำใหม่ตั้งแต่การกำหนด uri โดยแค่เปลี่ยนจากตัวแปร debug ไปเป็นอื่น ๆ เช่น switch, pump เป็นต้น

$uri = "https://api.netpie.io/topic/APPID/TOPIC/switch?auth=KEY:SECRET";

อย่าลืมลองส่งค่าขึ้นไปก่อน

curl -X PUT "https://api.netpie.io/topic/APPID/TOPIC/switch?retain&auth=KEY:SECRET" -d "ON"

ระหว่างการ อ่านค่าตัวแปรแต่ละครั้งควรมีการตั้งค่าเวลาระหว่างการอ่านอย่างน้อย 1 วินาทีด้วยคำสั่ง sleep(1) (ตามข้อกำหนด) ถ้าไม่จำเป็นต้องอ่านค่าแบบทันทีทันใดก็ตั้งให้นานกว่านั้นได้ เพราะบางครั้งถ้าระบบบริการของ netpie มีปริมาณการส่งข้อมูลมากมาก อาจเกิดการล่าช้าในการปรับปรุงค่าตัวแปรได้ ทำให้การอ่านค่าบางครั้งจะไม่ได้ค่าที่เป็นปัจจุบันเนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการประมวลผล

ตัวอย่างผลลัพธ์

pi@register:/var/www/html $ php read.netpie.data.php 
HH = 06
[{"topic":"/ThingsControl/seal/HH","payload":"06","lastUpdated":1496741674,"retain":true}]
MM = 30
[{"topic":"/ThingsControl/seal/MM","payload":"30","lastUpdated":1496741674,"retain":true}]
Enable = true
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Enable","payload":"true","lastUpdated":1496740819,"retain":true}]
On Timer = 20
[{"topic":"/ThingsControl/seal/OnTimer","payload":"20","lastUpdated":1496741673,"retain":true}]
Sun = false
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Sun","payload":"false","lastUpdated":1496740819,"retain":true}]
Mon = 1
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Mon","payload":"1","lastUpdated":1496741676,"retain":true}]
Tue = false
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Tue","payload":"false","lastUpdated":1496741676,"retain":true}]
Wed = 3
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Wed","payload":"3","lastUpdated":1496741670,"retain":true}]
Thu = false
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Thu","payload":"false","lastUpdated":1496740808,"retain":true}]
Fri = 5
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Fri","payload":"5","lastUpdated":1496741667,"retain":true}]
Sat = false
[{"topic":"/ThingsControl/seal/Sat","payload":"false","lastUpdated":1496741668,"retain":true}]
pi@register:/var/www/html $

*** ทดสอบการใช้งานบน raspberry pi 3

แถมตัวอย่างเขียนด้วย Python (อย่าลืมแทนค่า KEY และ SECRET ในตัวอย่าง ด้วยค่าที่ได้จาก netpie) พึ่งหัดเขียน python วันแรก เอาแค่นี้ไปก่อน 😛 ไว้ใช้เป็นเมื่อไหร่จะมาเขียนต่อ   ตัวอย่างใน web ก็มีหลายอันอยู่ เช่น http://raspberrypi-thailand.blogspot.com/2016/07/raspiberry-pi-netpie.html

import microgear.client as client
import logging
import time

appid = "ThingsControl"
gearkey = "KEY"
gearsecret = "SECRET"

client.create(gearkey,gearsecret,appid,{'debugmode': True})

def connection():
  #print "Now I am connected with netpie"
  logging.debug("Now I am connected with netpie")

def subscription(topic,message):
  #print topic + " " + message
  logging.debug(topic + " " + message)

def disconnect():
  logging.debug("disconnected")

client.setalias("ThingsControl")
client.on_connect = connection
client.on_message = subscription
client.on_disconnect = disconnect
client.subscribe("/seal/Sun")
time.sleep(1)
client.subscribe("/seal/Sat")
time.sleep(1)

client.subscribe("/seal/HH")
time.sleep(1)

client.subscribe("/seal/MM")

client.connect()

จบ