ไม่ธรรมดา

การป้องกันโรค ด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ด้วยหลัก ๘ อ.

สมดุลสุขภาพตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็นองค์รวมที่เป็นธรรมชาติ เน้นการทำร่างกายให้สมดุล มุ่งส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาโรคช่วยให้เกิดการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

สภาวะสุขภาพ

ปกติสุขภาพคนเราถูกควบคุมด้วยธาตุทั้ง ๔ ดังนี้

๑.ธาตุดิน

ควบคุมความสมบูรณ์ของหัวใจ เมื่อมีการเสียสมดุลของตัวควบคุมสุขภาพ ทำให้คนธาตุดินมักเจ็บป่วยด้วยโรคของอวัยวะที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน

๒.ธาตุน้ำ

ควบคุมน้ำภายในร่างกาย เช่น น้ำมูก เสมหะ น้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ น้ำดี ปัสสาวะ คนธาตุน้ำมักเจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ

๓.ธาตุลม

ควบคุมระบบประสาท การไหลเวียนโลหิต อารมณ์และจิตใจ คนธาตุลมมักเจ็บป่วยด้วยอาการวิงเวียนหน้ามืด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นต้น

๔.ธาตุไฟ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การทำงานของน้ำดี คนธาตุไฟมักเจ็บป่วยด้วยโรคท่อน้ำดีอุดตัน ตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องอืด มีไข้ เป็นต้น

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๔ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ปัจจัยต่าง ต่าง

๑.ธาตุทั้ง ๔

การเสียสมดุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกาย

๒.อิทธิพลของฤดูกาล

ฤดูกาลต่าง ๆ มีผลทำให้ร่างกายแปรปรวน โดยเฉพาะช่วงต่อของฤดูกาล หากปรับตัวไม่ได้จะเกิดการเสียสมดุล ทำให้เจ็บป่วย

๓.อายุที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย

ร่างกายมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัย คือ วัยเด็ก วัยกลางคน และวัยชรา แต่ละวัยจะเกิดโรคที่ แตกต่างกัน

๔.อิทธิพลของกาลเวลา

การเกิดโรค เนื่องจากเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปใน ๑ วัน ทำให้เกิดการแปรปรวนของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายที่ต่างกัน

๕.ถิ่นที่อยู่อาศัย

ถิ่นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ล้วนมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดี

๖.พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

วิถี ชีวิตที่ไม่สมดุลทางกาย จิต สังคม และปัญญา และการเคลื่อนไหว ที่ฝืนธรรมชาติ มีผลต่อสุขภาพ

หลักธรรมานามัย ประกอบด้วย

 

๑. กายานามัย

คือ การออกกำลังกาย การดัดตน การกินอาหารที่พอเหมาะ และถูกกับธาตุ ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

๒.จิตตานามัย

คือ การฝึกสมาธิให้จิตใจสุขสงบ เข้มแข็ง มีพลัง เกิดปัญญา ทำให้ความต้านทานโรคดีขึ้น จิตที่เกิดปัญญา ทำให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี ไม่ทำตามใจตนเองไปตามกิเลส และตัณหา

๓.ชีวิตานามัย

คือ การดำรงชีพตามหลักทางสายกลาง เลี้ยงชีวิตชอบ ย่อมไม่ทำให้เกิดความเครียด มีวินัย ไม่ผิดศีล รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ไร้มลภาวะ

 

การดูแลตามหลักธรรมานามัย ๑๐ ประการ

๑.รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยและธาตุ

๒.ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๖-๘ แก้ว

๓.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของร่างกาย

๔.บริหารจิตด้วยการฝึกสติและสมาธิอย่างน้อยวันละ ๒๐ นาที ทุกวัน

๕.นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงการนอนดึก

๖.งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นประสาท รวมทั้งสุราและยาเสพย์ติด

๗.อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และอุณหภูมิเหมาะสมกับสภาพร่างกาย

๘.ดูแลร่างกายให้สะอาด

๙.ไม่ทำงานหักโหม หรือทำงานต่อเนื่องเกินวันละ ๑๐ ชั่วโมง

๑๐.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

 

การสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยหลัก ๘ อ.

อ.ที่ ๑.อิริยาบถ: การปรับอิริยาบถ เพื่อสร้างสมดุลโครงสร้างร่างกาย ด้วยกายบริหารแบบไทย โดยท่าฤๅษีดัดตน หลีกเลี่ยงการฝืนอิริยาบถ

อ.ที่ ๒.อาหาร : สะอาดปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อสร้างสมดุลธาตุ

อ.ที่ ๓.อากาศ : ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้สะอาด

อ.ที่ ๔.อาโรคยา : ไม่เอาแต่เพลิดเพลิน รู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่อดข้าว อดนอน อดน้ำ อดอาหาร

อ.ที่ ๕.อาจิณ : ใส่ใจ ดูแลสุขภาพร่างกาย ไม่กลั้นอุจจาระ ไม่กลั้นปัสสาวะ

อ.ที่ ๖.อุเบกขา : ควบคุมอารมณ์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ และไม่ดีใจจนเกินไป มีความสุข ภูมิใจในตนเอง และพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่

อ.ที่ ๗.อุดมปัญญา : ไม่มีโทสะ รู้เท่าทัน ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการทำแผนชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย

อ.ที่ ๘.อาชีพ : ทำงานสุจริต ไม่ทำงานมากเกินไป ไม่มีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป มีวินัยในการดำรงชีวิต

ข้อมูลจาก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลคีรีมาศ

โทร.  ๐๕๕-๖๙๕๑๔๕  ๐๕๕-๖๙๕๑๖๘ ต่อ ๔๑๕

โฆษณา
มั่ว

Link

นี่ไง ไอ้กิ๊ก <– click here / kick here

การทำ Link

  1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการทำ Link
  2. เลือก (hilight) ข้อความที่จะทำ Link
  3. กดปุ่ม Link (มันเป็นรูปคล้าย โซ่)
  4. ใส่ url ที่ต้องการ เช่น https://kaebmoo.wordpress.com
  5. กดปุ่ม เพิ่มลิงค์